Privacyreglement

Privacy wetgeving

De Privacywetgeving is bedoeld om uw privacy te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. In dit Privacyreglement worden de volgende definities gebruikt:

 • Reglement: dit privacyreglement
 • Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Verwerkte persoonsgegevens

Wim Jurg verwerkt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailgegevens als u contact met hem heeft (gehad) om:

 1. Overeenkomsten administratief te kunnen afhandelen
 2. U te informeren over mogelijk relevante dienstverlening.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Wim Jurg verstrekt uw persoonsgegevens niet aan andere personen of bedrijven, tenzij:

 1. Dit verplicht is door een wettelijk voorschrift
 2. Dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Wim Jurg met u heeft gesloten
 3. U daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.

Beveiligde toegang

Al uw persoonsgegevens zijn door Wim Jurg beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit

 1. Een persoonlijk wachtwoord om in te loggen in het digitale systeem
 2. Geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle verstrekte persoonsgegevens
 3. Technische maatregelen om het gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.

Uw rechten

U heeft de volgende rechten als betrokkene:

 1. Recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel
 2. Inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad
 3. Recht op correctie en verwijdering: aanvulling of verwijdering van gegevens als het bewaren van de gegevens niet meer van belang zijn en niet op grond van een wettelijke regeling bewaard moeten blijven
 4. Recht van verzet: het recht om u tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten
 5. Recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie
 6. Recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten: bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Gebruik maken van uw rechten

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email melden via info@wimjurg.nl. Uw verzoek kan worden afgewezen als uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor een zorgvuldige administratie. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Wim Jurg. Uiteraard zal Wim Jurg ook met dit verzoek vertrouwelijk omgaan. Wims actuele contactgegevens zijn te vinden op de contactpagina van Wim Jurg Merkontwikkeling.

Privacyreglement Wim Jurg Merkontwikkeling, 10 mei 2018.